Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Housing Concept BV "Slotenmaker.be".
1. BESTELLING
1.1.Slechts bij uitdrukkelijke bevestiging door Housing Concept BV van de aanvaarding van de klant kan er sprake zijn van een bindende overeenkomst.
1.2.Eventuele plannen of lastenboeken ons voorgelegd, dienen
slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons ingeroepen worden.
1.3.Overeenkomsten met ons, onze verdelers, vertegenwoordigers
of aangestelden verbinden ons slechts vanaf onze schriftelijke bevestiging. Eventuele voorschotten dienen steeds rechtstreeks op naam van onze firma betaald worden.
1.4.Wijzigingen aan een bestelling dienen ons steeds schriftelijk meegedeeld te worden en zijn slechts geldig indien ze door ons schriftelijk bevestigd worden.
1.5. Andere of tegengestelde voorwaarden van de medecontractant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk door ons worden aanvaard. Ons stilzwijgen kan in geen geval als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.
1.6.Onze prijzen dienen steeds te worden verstaan netto. Vergissingen in de berekeningen en koersverschillen zijn voorbehouden.
1.7.Onze prijzen blijven tot 1 maand na offertedatum geldig. Een lopende bestelling behoudt zijn prijs nog 3 maanden. Een bestelling wordt geacht lopend te zijn na de ondertekening voor akkoord en de betaling van het voorschot. Dit artikel doet op geen enkele wijze afbreuk aan art. 1.1.
1.8. In geval van annulatie van een bestelling die nog niet in uitvoering is, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling.
2. LEVERINGSTERMIJNEN
2.1.De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
2.2.Omstandigheden te wijten aan overmachten hetzij in onze werkplaatsen, hetzij in deze van onze leveranciers geven ons het recht om de leveringstermijn evenredig te verlengen zonder dat dit aanleiding kan geven tot het recht op schadevergoeding of weigering van de goederen. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
2.3. Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper als ook bij om het even welke wijziging aan de juridische en/of economische toestand van de koper.
3. UITVOERING
3.1.Wij zijn enkel verantwoordelijk voor opmetingen door onze firma zelf uitgevoerd.
3.2.Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in geleverde goederen
strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
3.3. In geval van annulatie van de bestelling wanneer de uitvoering reeds begonnen is, is de koper de volledige koopprijs verschuldigd.
4. LEVERING EN VERZENDING
4.1. De levering en de plaatsing gebeuren door ons tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De koopwaar reist enkel op risico van ons indien dit door eigen vervoer van Slotencentrale gebeurt. De goederen worden afgeladen op een plaats die goed berijdbaar is en die aangeduid is door de koper op zijn verantwoordelijkheid. Indien de vrachtwagen, om een reden veroorzaakt door de koper, niet kan lossen op de aangeduide plaats, en hierdoor verplicht is de koopwaar terug naar de fabriek te brengen,
zodanig dat er opnieuw een reis moet gebeuren, dan dient de koper voor de extra kosten €125 te betalen voorafgaand aan het nieuwe vervoer.
4.2. De bewaring van de goederen, in afwachting van de levering en de afhaling, geschiedt op risic o van de koper.
4.3. Indien de koper te kennen geeft dat hij de koopwaar zelf wenst af te halen, dient hij dat te doen op de hem meegedeelde datum, bij gebreke waarvan wij ons het recht voorbehouden om na het verstrijken van de termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval is de koper overeenkomstig artikel 3.3 de volledige koopprijs verschuldigd ten titel van schadevergoeding.
4.4.Uitstel van levering en betaling omtrent een overeengekomen leveringsdatum op verzoek van de koper is onmogelijk. Een herstockeringskost van 15% op het volledige bedrag van de factuur is ten laste van de koper.
5. BETALING
5.1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in baar geld, bankcontact, overschrijving of bankcheque. De overschrijving dient betaald te worden binnen de 30 werkdagen.
5.2. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd bij speciale uitvoeringen of bij te weinig krediet, alvorens te laten fabriceren eerste een betaling en daarna contante betaling bij afname van de koper te verlengen zonder dat zulks aanleiding kan geven tot het opzeggen der bestelling door de koper.
5.3. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij onze eigendom, zodat de geleverde goederen niet vervreemd of belast kunnen worden zonder onze voorafgaandelijke toestemming. In geval van vertraging in de betaling of weigering van de koopwaar behouden wij ons het recht om de geleverde koopwaar terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst op welke plaats deze zich ook bevindt, zelf zo die zich in handen van derden bevindt.
5.4.Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 10% per j aar van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van €50) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk
aangerekend.
5.5.Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behou den wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, onverminderd de schadevergoeding die door de koper zal verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 3.3.
5.6. Alle taksen, huidige of toekomstige, BTW en /of douanekosten door de wet bepaald zijn te laste van de koper.
5.7. Wanneer de koper meer den één bestelling lopende heeft, zal pas tot fabricatie van de volgende bestelling worden overgegaan wanneer de voorafgaande bestelling uitgevoerd is en de factuur volledig voldaan. Wanneer de koper meer dan één bestelling lopende heeft, zal pas tot bestelling bij de leverancier worden overgegaan wanneer de voorafgaandelijke bestelling uitgevoerd is en de factuur volledig voldaan.
5.8. Onze facturen zijn cash / via overschrijving / via bancontact (*) betaalbaar
Er is geen herroepingsrecht, conform aan de artikels VI.64, §1er, 10° en VI.73, 8° van het wetboekeconomisch recht.
Wij herinneren u aan de wettelijke garantie. Meer info op de website www.economie.fgov.be
6. KLACHTEN
6.1. Klachten betreffen de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de leveringen en alleszins voor de afwerkingslagen worden aangebracht.
6.2.Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum, met vermelding van datum en nummer der factuur. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden 8 dagen na verzenden der factuur of in ontvangstname van het geleverde. Dit kan per aangetekend schrijven of per e-mail.
7. RECHTSPRAAK
Elk geschil tussen klant en Housing Concept BV "Slotenmaker.be" zal vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Leuven, afdeling Leuven en de Rechtbanken van Eerste Aanleg en Koophandel te Leuven.